วิสัยทัศน์ พันธกิจ วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านกกชุมแสง จัดการศึกษาอย่างทั่วถึงมีคุณธรรมความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณภาพตามมาตรฐาน ชุมชนมีส่วนร่วม

  พันธกิจ

        ๑.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ

       ๒.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณ ธรรมจริยธรรม มีคุณ ลักษณะอันพึงประสงค์  ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

       ๓.  พัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบ ต่อคุณภาพการศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา


Comments